کمک های نقدی

کمک های نقدی

 

همیاران محترم می توانند کمک های نقدی خود را به یکی از شماره حساب های زیر واریز نمایند :

 

بانک ملت ۴۴۷۹۵۴۰۰۷۴

عابر بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۰۴۶۱۷

 

بانک ملی ۰۱۱۲۶۴۵۶۴۰۰۲

عابر بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۱۱۲۸

 

بانک پاسارگاد ۱۷۰۲/۸۱۰۰/۱۳۹۶۳۶۱۶/۱
عابربانک پاسارگاد ۵۰۲۲۲۹۷۰۰۰۰۸۹۶۷۷