مدیر داخلی

نام و نام خانوادگی : شاهرخ خضری

تحصیلات : لیسانس فیزیک