مددکاری

” مددکاری رسالت بهتر زیستن است “

واحد مددکاری

“مددکاری رسالت بهتر زیستن است “

واحد مددکاری از بخش های حمایتی انجمن آرین می باشد که وظیفه تشخیص میزان و چگونگی
کمک های نقدی و غیرنقدی را بر اساس وضعیت معیشت بیمار بر عهده دارد .
پس از تشکیل پرونده توسط بیمار ( در صورت عدم امکان حضور بیمار ، یک نفر از بستگان درجه یک ) ، مددکار اجتماعی آرین به منزل بیمار مراجعه کرده و پس از بررسی وضعیت بیمار بر اساس شاخص های مددکاری ، درصد حمایتی بیمار را که نشان دهنده ی نسبت پرداخت هزینه ها به کل هزینه ها می باشد ، تعیین می کند .

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده :
– شناسنامه
– کارت ملی
– دفترچه بیمه
– پاتولوژی
– عابر بانک به نام بیمار

شماره تماس واحد مددکاری :
۰۹۳۳۱۴۵۳۸۷۰

 

شرح وظایف واحد مددکاری :

• شناسایی،پذیرش و تشکیل پروندهجهت مددجویان نیازمند به خدمات مددکاری اجتماعی.
• ارزیابی روانی اجتماعی با هدف شناسایی و کشف جنبه های روانشناختی و اجتماعی بیمار و موقعیت او.
• مصاحبه و مشاوه با بیمار و خانواده وی جهت بررسی و ثبت در فرم مددکاری اجتماعی
• ارائه خدمات اجتماعی به بیمار و خانواده هاي آنان به منظور ایجاد توانمندي هاي لازم در جهت شناخت و قبول موقعیت موجود و کاهش مسایل و معضلات مددجو
• بازدید از منزل مددجویان بنا به ضرورت حرفه ای بمنظور شناخت و کسب اطلاعات همه جانبه از مددجو
• بررسی وضعیت مالی مددجویان و اعلام نظر تخصصی با درنظر گرفتن اعتبارات مصوب و منابع موجود در جهت تسهیل پرداخت هزینه هاي درمانی
• تعیین ، تامین و تسهیل نیازهای درمانی و نیازهای مالی مددجویان نیازمند.
• معرفی وارجاع مددجویان به مراکز و موسسات حمایتی در صورت نیاز.
• پيگيري امورمددجویان فاقد همراه و یا مراقب موثر.
• بررسي مسائل مربوط به مددجویان اتباع خارجي.

• بررسي وضعيت درمان مددجویان فاقد دفترچه درماني.
• ارجاع مددجویان نیازمند به حمایت های اجتماعی به مراکز مختلف خدمات اجتماعی
• آشنایی مددجو و همراه وی نسبت به قوانين موجود در موسسه و تسهیل در ایجاد روحیه سازگاری با قوانین موجود
• آشنایی مددجو و همراه وی با حقوق خود در موسسه
• ارائه شرح عملکرد ماهیانه به مدیریت موسسه.
• تهیه بانک اطلاعاتی از منابع موجود اجتماعی و نوع خدمات آنها برای مددجویان موسسه.
• همکاری با تيم درمان برای مداخله های حرفه ای در زمان Bad news
• ارتباط وجلب همکاري با منابع اجتماعی موجود در جامعه اعم ازمنابع دولتی و غیردولتی و بهره گیري از آنان به نفع مددجویان و خانواده آنان
• بررسي شكايات واصله از واحد مددكاري و ارائه گزارش و پيگيري در جهت رفع مشكل شاكيان .
• تشكيل جلسات توجيهي مددكاري اجتماعی و ارائه مشورتهاي تخصصي به مددكاران و مددیاران موسسه جهت ارتقاء و پيشبرد كمي و كيفي فعاليت هاي مددكاري اجتماعی توسط کارشناس مسئول واحد مددکاری اجتماعی

• همكاري در برگزاری دوره هاي آموزشي حين خدمت جهت ارتقای كيفيت خدمات مددكاري اجتماعی.
• همكاري و ارائه خدمات مددكاري اجتماعي يا اعزام مددكاران جهت كمك به آسيب ديدگان حوادث طبيعي از جمله زلزله ، سيل و حوادث غير طبيعي
• ايجاد هماهنگي بين خدمات مددكاري اجتماعي و ساير فعاليتهاي درماني موسسه.
• همکاري در اجراي پروژه هاي تحقیقاتی و مطالعاتی در مورد مسائل روانی –اجتماعی درحوزه بهداشت ودرمان
• مشارکت جدي درکميته هاي تخصصی موسسه بمنظور تحقق اهداف مددكاري اجتماعي و ارتقاء ارائه خدمات به مددجویان.
• شركت در دوره هاي آموزشي، همايش ها وکنگره های مرتبط با رشته مددكاري اجتماعي

 

شماره تماس واحد مددکاری : ۰۹۳۳۱۴۵۳۸۷۰