فرم همیاری

فرم همیاری :

نام و نام خانوادگی :

نام پدر :

میزان تحصیلات :

شغل :
آدرس محل کار:

آدرس منزل :

شماره تلفن ثابت :

شماره تلفن همراه :

لطفا نحوه کمک رسانی خود را اعلام نمایید :

۱- کمک نقدی : هفتگی …. ماهانه ….سالانه …..موردی …..هر بار مبلغ …….ریال .
۲- کمک غیر نقدی : جلب مشارکت های مردمی (توزیع قلک و بروشور ) …..برگزاری بازارچه و همایش …..
۳-امور اداری و دفتری ….. تبلیغات ….. سایر موارد ……

روزها یا ساعاتی درهفته که می توانید با مجموعه همکاری کنید : …………

 

تاریخ

امضا