امور اداری

        شرح وظایف واحد امور اداری 

 • ایجاد و تکمیل پرونده های پرسنلی 
 • پیگیری صدور کارت پرسنلی و ثبت نام کارکنان جدید الاستخدام در سیستم حضور و غیاب .
 • تنظیم قرارداهای کار جهت پرسنل جدیدالاستخدام و تمدید قرارداد با سایر پرسنل قبل از انقضا مدت قرارداد قبلی , پس از اخذ تایید و نظرات اصلاحی مدیرعامل و پیگیری تا زمان امضا قرارداد.
 • امور بایگانی مکاتبات و مدارک پرسنلی 
 • ایجاد ارتباط و تعامل با کارکنان به منظور رفع مشکلات و نیازهای آنها در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و دستور مدیر عامل
 • انجام امور اداری مربوط به قطع همکاری پرسنل
 • تهیه قراردادهای کار جهت کارکنان و پیگیری تکمیل آنها در زمان مقرر
 • کلیه امور مربوط به بیمه های شرکت
 • امور مربوط به آموزش کارکنان
 • صدور برگه مرخصی جهت کارکنان
 • ابلاغ کلیه دستور العمل ها و اطلاعیه های مرتبط با پرسنل به آنها و اطمینان از اطلاع کلیه افراد ذینفع از مفاد آنها به نحو مقتضی
 • انجام هماهنگی های لازم با پرسنل به منظور برگزاری جلسات عمومی و خاص اعلام شده از سوی مدیرعامل
 • بررسی مشکلات نرم افزاری همه بخش ها و رفع نواقص آنها
 • مسئول پیگیری و انجام امور قانونی و اداری مربوط به مجوزهای قانونی و سایر موارد حقوقی تحت نظارت مدیرعامل
 • مسئول مکاتبات با سایر ادارات , سازمان ها , ارگان ها و افرادی که به نحوی با انجام همکاری می نمایند .
 • مسئول پیگیری و انجام امور قانونی و اداری مربوط به مجوزهای قانونی و سایر موارد حقوقی تحت نظارت مدیرعامل
 • چاپ کلیه اوراق اداری و مالی و تبلیغاتی انجمن