امور مالی

  • دریافت و ثبت کمک های نقدی و غیرنقدی
  • تامین مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقد و سایر دارایی های پولی
  • نظارت و کنترل به منظور حفظ و نگهداری اموال و دارایی های مالی انجمن
  • برنامه ریزی به منظور ایجاد تجزیه تحلیل های ترازنامه و سود و زیان و صورت منابع و مصارف واحدهای مختلف
  • نظارت بر انبار و ثبت صحیح رسید و حواله انبار
  • تنظیم و ثبت سند هزینه و درامد اعم از صندوق , درآمد , هزینه , اخذ پرینت بانکی , اسناد دریافتنی و پرداختنی و ….
  • مسئول ثبت ورودی های قلک های انجمن و کنترل بخش قلک