اردو

اردو

اردوی تفریحی یکروزه مددجویان بسته به شرایط بیماران حتی المقدور سالی دو بار برگزار می گردد .